شبکه های کامپیوتری

تفسیم بندی شبکه ها  .شبکه های کامپیوتری را بر اساس مولفه های متفاوتی تقسیم بندی می نمایند. در ادامه به برخی از متداولترین تقسیم بندی های موجود اشاره می گردد .  تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف کامپیوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظایف مربوطه به دو گروه عمده : سرویس دهندگان […]

اردبیل، میدان بعثت، روبروی بانک مسکن
شنبه - پنجشنبه : 9:00 - 21:00